Bendrosios sutarties sąlygos

Bendrosios sąlygos 

 

 

 1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS: 
 1. Sutartis – H2AUTO plovyklos paslaugų sutarties Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, taip pat šių sąlygų priedai, vėlesni pakeitimai, papildymai ar bet kokie kiti susitarimai prie šios Sutarties. Aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad esant prieštaravimų tarp Sutarties Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų, vadovaujamasi Specialiųjų sąlygų nuostatomis.  
 1. Kortelė – Specialiųjų sąlygų 8 punkte Kliento nurodytiems naudotojams Paslaugų teikėjo nustatytos formos nemokamai išduota elektroninė priemonė, H2AUTO plovyklos kortelė, skirta Plovyklos Paslaugoms įsigyti Sutartyje nustatyta tvarka.  
 1. Mobilioji programėlė – Specialiųjų sąlygų 8 punkte Kliento nurodytiems naudotojams Paslaugų tiekėjo nustatytos formos į mobilų telefoną parsiųsta mobilioji programėlė, skirta įsigyti ir naudotis Plovyklos Paslaugomis Sutartyje nustatyta tvarka. 
 1. Paslaugos – automobilių savitarnos plovyklos paslaugos, teikiamos pagal konkrečioje Plovykloje Paslaugų teikėjo siūlomas plovimo programas. 
 1. Plovykla – bet kuri H2AUTO plovyklų tinklui priklausanti Paslaugų prekybos vieta, kurioje Kortelės ir/ar verslo paskyros mobilios H2AUTO programėlės naudotojas gali įsigyti Paslaugas, nebent Šalys Specialiosiose sąlygose ar Sutarties prieduose aiškiai susitaria dėl konkrečių Paslaugų prekybos vietų (Plovyklų), kuriose taikomos Sutarties sąlygos. Aktualus Plovyklų sąrašas, pagal konkretaus Lietuvos miesto pasirinkimą, yra patalpintas oficialiame Paslaugų teikėjo tinklapyje adresu: https://www.h2auto.lt/lt/.    

 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS 
 1. Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja Specialiųjų sąlygų 7 punkte nustatyto kredito limito ribose suteikti Paslaugas Klientui jo verslo ar kitokiems su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiems poreikiams patenkinti, o Klientas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už Paslaugas, įsigytas Plovykloje naudojantis išduota Kortele(-ėmis) ir/ar verslo paskyros mobilia (-iomis) H2AUTO programėle (-ėmis). 
 1. KORTELIŲ IR MOBILIŲ PROGRAMĖLIŲ SUTEIKIMAS IR NAUDOJIMAS 
 1. Sudarius Sutartį Kortelės išduodamos Klientui, pagal jų skaičių įvardintą Šalių Specialiųjų sąlygų 8 punkte.  
 1. Sudarius sutartį Klientas nemokamai iš Google Play arba App Store parsisiunčia mobiliąją programėlę „H2AUTO plovyklų tinklas“. 
 1. Naudotis Kortele turi teisę tik Klientas ir(ar) jo paskirti Kortelių naudotojai kaip įvardinta Specialiosiose sąlygose.  Aiškumo tikslais Šalys pareiškia, kad Klientas atsako už visas, naudojantis jam išduota Kortele(-ėmis), iš Paslaugų teikėjo įsigytas Paslaugas ir atsiskaitymą už jas, išskyrus atvejus, kai šių Bendrųjų sąlygų 3.6. punkte nustatyta tvarka Paslaugų teikėjui buvo pranešta apie Kortelės praradimą (kas automatiškai laikoma Kliento nurodymu Kortelę blokuoti).  
 1. Kortelė yra Kliento nuosavybė ir už jos panaudojimą atsako Klientas. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, Kortelė(-ės) lieka Klientui. 
 1. Sudarydamas sutartį Klientas nurodo telefono numerį (-ius), kurį naudos Sutartyje numatytoms Paslaugos gauti. Klientas norėdamas pakeisti ir/ar papildomai užsakyti Paslaugas kitiems telefono numeriams informuoja Paslaugos teikėją raštu arba telefonu. 
 1. JEI KLIENTAS PRARADO KORTELĘ: 
 1. Klientas privalo nedelsiant raštu pranešti Paslaugos teikėjui apie Kortelės praradimą: nurodyti Kliento pavadinimą bei Kortelės numerį ar bet kurią kitą informaciją, leidžiančią ją tinkamai identifikuoti. Pranešimai yra priimami el. paštu: info@h2auto.lt. 
 1. Galimybę naudotis prarasta Kortele Paslaugos teikėjas sustabdo kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Kliento rašytinio pranešimo apie Kortelės pametimą ar kitokį informacijos apie praradimą gavimo. 
 1. Per 3 (tris) kalendorines dienas po Kliento pranešimo gavimo, prarasta Kortelė  pakeičiama nauja, klientas įsipareigoja kompensuoti prarastos kortelės vertę – 5€ be PVM.  
 1. Sutarties vykdymo sustabdymas. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai, informuodamas apie tai Klientą, sustabdyti galimybę naudotis Klientui išduota Kortele(-ėmis) ir/ar verslo paskyros mobilia (-iomis) H2AUTO programėle (-ėmis) įskaitant, bet neapsiribojant šiais atvejais: 
 1. jeigu pasiektas bendras maksimalus Kliento kredito limitas, numatytas Specialiųjų sąlygų 7 punkte, ir(ar) konkrečiai Kliento Kortelei ir/ar verslo paskyrai mobilioje H2AUTO programėlėje priskirta Kredito limito sumos dalis, jeigu tokia numatyta ir taikoma; ir(arba) 
 1. jeigu Klientas laiku neapmoka pateiktos PVM sąskaitos-faktūros; ir(arba) 
 1. jeigu Klientas nesilaiko kitų Sutarties sąlygų. 

 

 1. PASLAUGŲ KAINA, KREDITO LIMITAS IR ATSISKAITYMO TVARKA 
 1. Paslaugoms taikoma jų įsigijimo metu Paslaugų teikėjo pagal siūlomą plovimo programų asortimentą patvirtintame ir konkrečioje Plovykloje galiojančiame kainoraštyje nustatyta kaina.  Faktinė Kliento per kalendorinį mėnesį įsigytų Paslaugų kaina apskaičiuojama pagal konkrečioje Plovykloje įsigytų plovimo programų rūšį bei jų kiekį, vadovaujantis Paslaugų įsigijimo metu galiojančio kainoraščio duomenimis bei informacija apie Klientui išduotos kortelės  ir/ar verslo paskyros mobilioje H2AUTO programėlėje panaudojimą.  
 1. Paslaugoms taikoma tokia kaina, kuri yra viešai skelbiama Paslaugų teikimo vietose Paslaugos užsakymo metu. Jei Užsakovas užsako konkrečią paslaugą paslaugos teikimo vietoje, laikoma, kad Užsakovas sutinka su užsakymo metu taikoma paslaugos kaina.  
 1. Vykdytojo sąskaitų už Paslaugas pateikimo bei apmokėjimo tvarka ir terminas yra nurodytas Specialiosiose sąlygose.  
 1. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, keisti Paslaugų kainoraščius pagal kuriuos nustatoma Paslaugoms taikoma kaina (tokia teise Paslaugų teikėjas gali pasinaudoti tiek visose Plovyklose, tiek bet kurioje iš jų ar jų dalyje).  
 1. Kredito limitas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Klientui maksimalų mėnesinį kredito limitą, kuris įvardintas Šalių Specialiųjų sąlygų 7 punkte (kredito limito suma nurodyta su PVM), t. y. bendrą per atitinkamą kalendorinį mėnesį leidžiamų įsigyti, tačiau pagal už faktiškai įsigytas Paslaugas išrašytas PVM sąskaitas – faktūras dar neapmokėtą Paslaugų kainos sumą. Šalys taip pat susitaria ir pareiškia, kad įsigydamas Paslaugas Klientas negali viršyti mėnesinės kredito limito sumos, nebent Šalys susitaria, dėl to Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra stabdyti Kortelės(-ių) ir/ar verslo paskyras mobilioje (-siose) H2AUTO programėlėje (-ėse) naudojimą Paslaugoms per konkretų kalendorinį mėnesį įsigyti. 
 1. Kredito limito padidinimas. Kliento įgaliotiems asmenims kreipusiems į Paslaugų teikėją su rašytiniu prašymu padidinti taikytiną maksimalaus mėnesinio kredito limito sumą, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl kredito limito padidinimo ir(ar) padidinimo sumos, taip pat prieš tai pareikalauti iš Kliento apmokėti visas Klientui išrašytas, bet jo neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras ir(ar) iš anksto išrašyti bei reikalauti apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą už iki tol išnaudoto kredito limito sumą (kartu prašant pateikti mokėjimo atlikimą patvirtinančią pavedimo (sąskaitos išrašo) kopiją). Paslaugų teikėjui nusprendus padidinti maksimalaus mėnesinio kredito limito sumą ir apie tai informavus Kliento įgaliotus asmenis el. laišku, laikoma, kad Klientas sutinka bei įsipareigoja padengti sumą, kuria faktiškai įsigytų Paslaugų kaina konkretų mėnesį viršija Specialiosiose sąlygose Sutarties sudarymo metu nustatytą kredito limito sumą. 
 1. Kredito limito sumažinimas. Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti nedelsiant apmokėti sumas pagal jo išrašytas ir Klientui pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir(ar) vienašališkai sumažinti Klientui nustatytą maksimalaus mėnesinio kredito limito sumą, jei yra priežasčių, turinčių įtakos Kliento mokumui, įskaitant, bet neapsiribojant toliau išvardintus atvejus: 
 1. kai Klientas pažeidė atsiskaitymo už Paslaugas terminus ir šis pažeidimas tęsiasi ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas (nepriklausomai nuo to ar ir kokia dalis kainos už Paslaugas jau yra sumokėta). 
 1. Atsiradus priežastims Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, įspėjęs Klientą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pakeisti kredito limitą ar išrašytos PVM sąskaitos – faktūros apmokėjimo dienų skaičių. Šalys taip pat susitaria, kad Paslaugų teikėjui suteikiama teisė išrašyti PVM sąskaitą – faktūrą bei reikalauti apmokėti tam tikras sumas anksčiau Specialiosiose sąlygose nustatyto termino tam, kad būtų atkurtas kredito limito taikymas. 
 1. PVM sąskaita – faktūra išrašoma ir Kliento apmokama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. Kliento mokėjimas Paslaugų teikėjui vykdomas banko pavedimu į Paslaugų teikėjo Specialiosiose sąlygose nurodytą banko sąskaitą, kartu mokėjimo pavedime nurodant šios Sutarties numerį. Atsiskaitymo diena yra pinigų įskaitymo į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą diena. 
 1. Paslaugos teikėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą išsiųsti Klientui PVM sąskaitą-faktūrą, jei Klientas raštu nepraneša apie duomenų, kurie nurodyti šioje Sutartyje, pasikeitimą. Klientas iki einamojo kalendorinio mėnesio 10 dienos negavęs PVM sąskaitos-faktūros privalo apie tai informuoti Paslaugų teikėją. 
 1. Jeigu Specialiose sąlygose nenurodyta kitaip, Paslaugos teikėjas suteikia Klientui Specialiosiose sąlygose nurodomą bonusą. Jeigu Klientui suteiktas bonusas Sutarties galiojimo metu nėra panaudojamas Paslaugoms įsigyti, jis nėra išmokamas Klientui pinigais.  
 1. Neatsiskaičius su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatytais terminais, Klientas moka Paslaugų teikėjui 0,1 % delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 
 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
 1. teikti Klientui Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Paslaugų įsigijimo operacijas visose H2AUTO automobilių Plovyklose apskaitant PVM sąskaitoje – faktūroje; 
 1. Klientui teiraujantis bei nurodžius Kortelės numerį ir/ar telefono numerį į kuriuos buvo parsiųsta Mobilioji programėlė bei Kliento pavadinimą arba Sutarties numerį, pateikti informaciją apie Kliento kredito limito likutį.  
 1. Perkamai paslaugai taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 ir taip pat padėti apsaugoti aplinką, mažinti potencialų, neigiamą aplinkos poveikį, didinti veiklos veiksmingumą valdant veiklos procesus, perduoti aplinkosauginį sąmoningumą šalims, efektyviai naudoti gamtinius resursus. 
 1.  Klientas įsipareigoja: 
 1. laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 
 1. gavus Paslaugų įsigijimą fiksuojančių operacijų, atliktų per kalendorinį mėnesį naudojant Korteles ir/ar verslo paskyras mobilioje H2AUTO programėlėje, ataskaitą, išnagrinėti ją per 3 (tris) darbo dienas ir informacijos neatitikimo atveju kreiptis į Paslaugų teikėjo atsakingą darbuotoją su pastabomis. Praleidus šį terminą  laikoma, kad Klientas pastabų ataskaitai neturi bei praranda teisę jas reikšti vėliau.  
 1. Klientas turi teisę: 
 1. gauti iš Paslaugų teikėjo detalią ataskaitą apie Paslaugas įsigytas per praėjusį kalendorinį mėnesį, naudojantis Klientui išduota Kortele(-ėmis) ir/ar verslo paskyros mobilioje H2AUTO programėlėje; 
 1. pateikus raštišką prašymą (įskaitant atvejus, numatytus šių Bendrųjų sąlygų 3.6 punkte), reikalauti sustabdyti ir(ar) atšaukti Kortelės galiojimą ir/ar apriboti prieigą naudotis  verslo paskyros Mobilia H2AUTO programėle; 
 1. prašyti padidinti  Paslaugų teikėjo suteiktą maksimalaus mėnesinio kredito limito sumą. 

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SĄLYGOS 
 1. Paslaugų teikėjo atsakomybė pagal šią Sutartį yra ribojama Kliento patirtais tiesioginiais nuostoliais, išskyrus tyčios ar didelio neatsargumo atvejus.  
 1. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl asmenų neteisėtų veiksmų, susijusių su  neteisėtu ar be Kliento leidimo/pritarimo vykdytu Kortelės ir/ar verslo paskyros mobilios H2AUTO programėlės panaudojimu, išskyrus dėl netinkamo Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo Kliento patirtą žalą (tiesioginius nuostolius) tuo atveju, jeigu šių Bendrųjų sąlygų 3.6. punkte nustatyta tvarka Paslaugų teikėjui buvo tinkamai pranešta apie Kortelės praradimą. 
 1. Paslaugos teikėjas neatsako už kokybę ar apgadinimus, jeigu klientas naudojasi paslaugomis ne pagal rekomenduojamus plovimo variantus, ar nesivadovauja plovyklos paslaugų naudojimosi taisyklėmis, nurodytomis paslaugų teikimo vietose. 
 1. Klientas įsipareigoja padengti visas Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu.  

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą 
 1. Sutartis ne teismo tvarka gali būti nutraukta šiais atvejais:  
 1. Jeigu viena Šalis padaro esminį šios Sutarties pažeidimą, kita Šalis gali pateikti rašytinį įspėjimą apie Sutarties nutraukimą. Tokiame įspėjime turi būti nurodomas padarytas esminis pažeidimas ir priežastys, dėl kurių pažeidimas laikytinas esminiu. Šio punkto pagrindu nutraukta Sutartis laikoma pasibaigusia sekančią kalendorinę dieną po pranešimo gavimo. Šalių susitarimu esminiu sutarties pažeidimu, tarpe kitų, įskaitant numatytus taikytinuose teisės aktuose, yra laikomi šie atvejai: 
 1. kai Šaliai iškelta bankroto byla ar taikoma neteisminė bankroto procedūra; 
 1. kai Šalis yra likviduojama; 
 1. kai Klientas pažeidė atsiskaitymo už Paslaugas terminus ir šis pažeidimas tęsiasi ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 
 1. kai įvykdomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį pakartotinis pažeidimas; 
 1. kai bent 3 (tris) kalendorinius mėnesius Klientas neįsigyja Paslaugų. 
 1. Šalių rašytiniu susitarimu; 
 1. Kitais Sutartyje ar teisės aktuose numatytais atvejais.  
 1.  Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai bet kurios iš Šalių iniciatyva kitai Šaliai apie tai pranešus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
 1. Nutraukus Sutartį Šalys atlieka visus tarpusavio atsiskaitymus, o visos Klientui išduotos Kortelės lieka Kliento nuosavybėje. 
 1. Po Sutarties pasibaigimo bet kokiu pagrindu lieka galioti nuostatos dėl ginčų sprendimo tvarkos, konfidencialumo, pranešimų pateikimo Šalims ir kitos, kurios pagal savo esmę galioja neterminuotai ir po Sutarties galiojimo termino pabaigos. 

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
 1. Šalys supranta, kad sudarant ir vykdant Sutartį, yra tvarkomi asmens duomenys. 
 1. Šalys, vykdydamos Sutartį, ir tvarkydamos viena iš kitos gaunamus asmens duomenis įsipareigoja: 
 1. laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau vadinamo „Reglamentu“), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;  
 1. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus; 
 1. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakymų pateikimą į gautas duomenų subjekto užklausas, prašymus ar skundus;  
 1. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis, nurodant pažeidimo pobūdį, mastą, priemones, kurių imtasi, ar rekomenduojama imtis, kad būtų sumažintos pažeidimo neigiamos pasekmės; 
 1. visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenys bus perduodami ir (ar) kuriuos Šalys pasitelkia Sutarties vykdymo tikslais, tinkamai informuoti apie tai, kad jų asmens duomenys gali būti perduoti kitai Šaliai ir gali būti šios Šalies tvarkomi. Fiziniai asmenys turi būti informuojami iki jų pasitelkimo Sutarties vykdymui arba iki jų duomenų perdavimo kitai Šaliai momento. Be kita ko Šalys įsipareigoja informuoti šiuos fizinius asmenis apie kitą Šalį, kaip naują duomenų valdytoją, ir jo atliekamą duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 straipsnio reikalavimus, pateikdamas informaciją pagal šios Sutarties 8.48.9 punktų nuostatas; 
 1. kitai Šaliai pareikalavus, pateikti 8.2.5 punkte nurodytos informacijos pateikimo duomenų subjektui įrodymus;  
 1. neperduoti kitai Šaliai jokių asmenų, kurie nebuvo informuoti apie kitos Šalies galimai vykdytiną jų asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenų;  
 1. užtikrinti, kad 8.2.7 punkte nurodyto draudimo laikytųsi visi Šalių pasitelkiami asmenys;  
 1. tinkamai reaguoti į kitos Šalies pranešimus apie fizinių asmenų asmens duomenų, perduodamų tokai Šaliai, ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą. Tuo tikslu Šalys taip pat įsipareigoja: 
 1. priimti kitos Šalies pranešimus ir patvirtinti jai apie jų gavimą;  
 1. organizuoti pranešimuose nurodomų duomenų ištaisymo ar kitų operacijų įvykdymą ir informuoti pranešusią Šalį apie jų įvykdymą;  
 1. informuoti kitą Šalį apie poreikį patikslinti, ištaisyti, ištrinti fizinių asmenų asmens duomenis ar apriboti tokių duomenų tvarkymą. 
 1. Šalių viena kitai perduoti Šalių ar jos pasitelktų asmenų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais ir teisiniais pagrindais: 
 1. siekiant sudaryti ir vykdyti Sutartį. Reglamento 6 str. 1 d. b) p. 
 1. siekiant vykdyti, kai taikoma, Šalių numatytas teisines prievoles. Reglamento 6 str. 1 d. c) p. 
 1. prireikus, įgyvendinant kitos Šalies teisėtus interesus pareikšti, apginti arba vykdyti iš Sutarties kylančius teisinius reikalavimus. Reglamento 6 str. 1 d. f) p. 
 1. įgyvendinant teisėtus kitos Šalies interesus užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą. Reglamento 6 str. 1 d. f) p.  
 1. Šalių tvarkomi kitos Šalies ar jos pasitelktų asmenų ir(ar) asmenų, kurių asmens duomenys bus perduodami šios Sutarties vykdymo tikslais, asmens duomenys: 
 1. vardas, pavardė, kontaktiniai rekvizitai; 
 1. įgaliojimų (atstovavimo) duomenys; 
 1. duomenys apie Sutarties dalyką, sudarymo aplinkybes ir kt.; 
 1. duomenys, susiję su Paslaugos (su)teikimu (įskaitant, bet neapsiribojant kredito limitai, Paslaugų suteikimo vieta, laikas ir kiti su tuo susiję duomenys);  
 1. Šalių vardu ar interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo kontekste. 
 1. Paslaugų teikėjo tvarkomus asmens duomenis gali gauti: 
 1. Paslaugų teikėjo darbuotojai ar jo pasitelkti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, teisines, skolų valdymo informacinių sistemų priežiūros funkcijas;  
 1. Paslaugų teikėjo naudojamų informacinių sistemų tiekėjai ir prižiūrėtojai;  
 1. Valstybinė mokesčių inspekcija ir kiti subjektai, kai toks duomenų perdavimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus; 
 1. bankai; 
 1. Paslaugų teikėjo pasitelkiami duomenų tvarkytojai ir kiti subjektai, susiję su Sutarties vykdymu; 
 1. Subjektai, pasitelkti iš Sutarties nuostatų kylančių teisių įgyvendinimui (išieškojimo, teisines paslaugas teikiantys subjektai, konsultantai, teismai ir pan.). 
 1. Paslaugų teikėjui perduotų asmens duomenų valdytojas yra UAB ,,Delca Invest”, kontaktiniai duomenys: Parodų g. 2, LT-04133, Vilnius, tel.: +370 5 250 6160, el. paštas: info@h2auto.lt. 
 1. Asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarko tiek, kiek reikia Šalių įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Pasibaigus Sutarčiai duomenys tvarkomi ir saugomi, kai taikoma, teisės aktų nustatytą laikotarpį arba tiek, kiek reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti. Detali informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų subjektų ir jų asmens duomenų kategorijų aprašymas, asmens duomenų gavėjų, kuriems asmens duomenys buvo ar bus atskleisti, kategorijos, laikas per kurį skirtingų kategorijų duomenys turi būti ištrinami, bendras techninių ir organizacinių apsaugos priemonių aprašymas apibrėžiamas kiekvienos Šalies asmens duomenų tvarkymo dokumentuose. 
 1. Duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad vykdant Sutartį asmens duomenis gavusi Šalis leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, kai taikoma, sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, kai duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Dėl šių teisių įgyvendinimo duomenų subjektai gali kreiptis į Paslaugos teikėją el. paštu:  info@h2auto.lt. 
 1. Duomenų subjektai taip pat turi teisę, neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai nurodyti www.ada.lt/A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt), jeigu mano, kad su jais susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą. 

 

 1. GINČŲ SPRENDIMAS 
 1. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu per 14 (keturiolika) dienų nuo ginčo, nesutarimo ar reikalavimo iškėlimo Šalims nepavyksta susitarti, toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas sprendžiamas kompetentingame teisme teritorinį teismingumą nustatant pagal Paslaugų teikėjo buveinę. 

 

 1. PRANEŠIMŲ TEIKIMAS 
 1. Pranešimai bei kiti dokumentai siunčiami adresais, nurodytais šioje Sutartyje, arba nauju adresu, apie kurį Sutartyje nustatyta tvarka buvo pateikta informacija. Šalys įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešti kitai šaliai raštu apie duomenų, kurie nurodyti šioje Sutartyje, pasikeitimą. Priešingu atveju laikoma, kad paskutiniu žinomu adresu išsiųsti pranešimai bei kiti dokumentai įteikti tinkamai. 
 1. Visi pranešimai, reikalavimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, gali būti pateikiami elektroniniu paštu ir/ar paštu ir/ar registruotu paštu. Pranešimai bei kiti dokumentai laikomi gautais šiais atvejais: kai praėjo 3 (trys) kalendorinės dienos po to, kai jie buvo išsiųsti paštu ir/ar registruotu paštu, o jei buvo siųsta elektroniniu paštu ir/ar faksu — išsiuntimo dienų (o jeigu tai buvo ne darbo diena, po jos einančią artimiausią darbo dieną). Jeigu pranešimai bei kita informacija pateikta keliais iš nurodytų būdų, ši laikoma gauta anksčiausio gavimo metu. 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 1. Sutarčiai ir jos aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
 1. Šia Sutartimi Klientas sutinka gauti Paslaugų teikėjo elektroniniu paštu, paštu  ir (ar) trumposiomis SMS siunčiamus naujienlaiškius ir panašius informacinius pranešimus apie Paslaugų teikėjo vykdomas akcijas, nuolaidas ir kitokią informaciją, susijusią su Paslaugų teikėjo vykdoma veikla. 
 1. Šalys įsipareigoja visą informaciją, susijusią su šios Sutarties sudarymu ir(ar) vykdymu, laikyti paslaptyje ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Visa Kliento Paslaugų teikėjui pateikiamuose dokumentuose esanti informacija, taip pat bet kokia kita informacija apie Klientą, Paslaugų teikėjo gauta šios Sutarties vykdymo metu, yra konfidenciali ir skirta išimtinai šios Sutarties vykdymui. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesuteikti jokios informacijos ar nepateikti dokumentų jokiems tretiesiems asmenims, jei nėra išankstinio raštiško Kliento sutikimo,  išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Tuo tarpu Paslaugų teikėjas turi teisę iš Kliento gautą informaciją atskleisti savo darbuotojams ar konsultantams tik su išankstine sąlyga, kad tokie darbuotojai ir(ar) konsultantai įsipareigoja laikytis šioje Sutartyje numatytų konfidencialumo įsipareigojimų.  
 1. Sutartis apima visus ankstesnius Šalių įsipareigojimus ir pakeičia bet kuriuos ankstesnius tiek žodinius, tiek rašytinius susitarimus dėl ketinimų šios Sutarties atžvilgiu. Nuo šios Sutarties pasirašymo momento netenka galios visi iki šios Sutarties įsigaliojimo tarp Šalių sudaryti susitarimai ar sutartys, reglamentuojantys šioje Sutartyje aptartus ar su jais susijusius teisinius santykius, tačiau tai nepanaikina Šalies atsakomybės už Sutarčių nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą bei Šalies prievolės atlikti mokėjimus už sutarčių galiojimo laikotarpį. 
 1. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti šios Sutarties nuostatas dėl Paslaugų kainos ir(ar_ nustatymo/skaičiavimo tvarkos, Specialiųjų sąlygų 7 punkte nustatyto kredito limito ir(ar) minimalios jo panaudojimo sumos įspėjus apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pasikeitimų įsigaliojimo. Klientas, nesutikdamas su šiame punkte aptartais Sutarties pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Kliento faktinis naudojimasis Kortele ir/ar verslo paskyra mobilioje H2AUTO programėlėje pakeitus Sutarties sąlygas prilyginamas Kliento sutikimui su pakeistomis Sutarties sąlygomis. Paslaugos teikėjas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį, jeigu Klientas nesutinka su Sutarties pakeitimais. Paslaugos teikėjas neatsako už Kliento dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 
 1. Jeigu Sutarties galiojimo metu Klientas ir Paslaugos teikėjas pasirašo susitarimus, kurių esmė keičia šia Sutartimi reglamentuojamus klausimus, tai atitinkamos Sutarties nuostatos nustoja galiojusios ir yra pakeičiamos naujojo susitarimo nuostatomis. 
 1. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų, jei Sutartyje nenumatyta kitaip. Šalys susitaria, kad Sutarties sąlygų neaiškumo atveju sąlygos, dėl kurių iškilo ginčas, negali būti aiškinamos kurios nors vienos iš Sutarties Šalių nenaudai. Šioje Sutartyje straipsnių pavadinimai vartojami tik patogumo sumetimais ir jie negali turėti įtakos šios Sutarties aiškinimui. 
 1. Sutartis sudaryta  2 (dviem)  vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba po 1  (vieną) kiekvienai iš Šalių. 

ŠIOJE SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sužinokite daugiau

Sutinku