Naudojimosi Sąlygos
 1. Bendrosios sąlygos 
  1. Šios naudojimosi sąlygos („Sąlygos“) yra taikomos prisijungimui prie H2AUTO mobilios programėlės ir www.h2auto.lt svetainės („Programėlė“), elektroninių paslaugų, turinio ar funkcionalumo teikiamų programėlėje bei svetainėje Programėlės naudotojams („Jūs“ arba „Naudotojas“). Šiose sąlygose pateikiama informacija apie naudojimosi Programėle sąlygas, bei Naudotojų ir Įmonės tarpusavio santykius. 
  2. UAB „Delca invest“, juridinio asmens kodas 303251135, adresas Marijampolės sav., Marijampolės sen., Aleksandravo k., Gėlyno g. 10 priklausomai nuo konteksto, šiose Sąlygos įvardijama kaip „Įmonė“ arba „Mes“ sukūrė, valdo ir administruoja Programėlę. Dėl klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis bei naudojimusi Programėle, ar dėl kilusių Programėlės trikdžių, į Mus galite kreiptis: info@h2auto.lt
  3. Prisijungdamas, sukurdamas Paskyrą arba naudodamasis Programėle, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutikote su šiomis Sąlygomis ir sudarote teisiškai įpareigojančią sutartį su Įmone, bei sutinkate laikytis šių Sąlygų. 
  4. Programėlės pagrindinis tikslas ir funkcionalumas yra padėti Jums naudotis Įmonės teikiamomis automobilių plovimo ir priežiūros paslaugomis („H2AUTO Paslaugos“). Naudojantis Programėle galite užsakyti nuolaidų planus bei sumokėti už H2AUTO Paslaugas. 
  5. Naudodamasis Programėle, joje esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Naudotojas pripažįsta ir patvirtina, kad išsamiai susipažino su šiomis Sąlygomis, jas perskaitė, suprato kiekvienos jos nuostatos turinį bei pasekmes, bei neįkalbėtas ir kitaip nepaveiktas su jomis sutiko. Todėl, Naudotojui sėkmingai užsiregistravus Programėlėje ir susikūrus paskyrą, laikytina, kad Jūs elektroniniu būdu sudarėte sutartį su Įmone dėl naudojimosi Programėle pagal šiose Sąlygose pateiktas nuostatas. 
  6. Tuo atveju, jei nenorite ar negalite prisiimti šiose Sąlygose nustatytų įsipareigojimų, prašome neprisijungti prie Programėlės ir (ar) ja nesinaudoti.
 2. Sąvokos 
 3. Šiose Sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas: 
  1. H2AUTO Paslaugos – Įmonės teikiamos automobilių plovimo ir priežiūros paslaugos, kurias Naudotojas gali užsisakyti naudojantis Programėle; 
  2. Įmonė arba Mes   UAB „Delca invest“, juridinio asmens kodas 303251135, adresas Marijampolės sav., Marijampolės sen., Aleksandravo k., Gėlyno g. 10;  
  3. Jūs arba Naudotojas bet kurį fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisijungia prie Programėlės ir naudoja Programėlės turinį bei suteikiamą funkcionalumą; 
  4. Paskyra sėkmingai užsiregistravusio Naudotojo sukurtą individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Naudotojui vykdyti įvairius veiksmus Programėlėje; 
  5. Programėlė – H2AUTO mobili programėlė ir www.h2auto.lt svetainė; 
  6. Sąlygos – šis dokumentas. 
 4. Naudojimasis Programėle 
  1. Programėle gali naudotis ne jaunesni kaip 16 metų asmenys. Jūs negalite prisijungti ar naudotis Programėle, jei esate Mūsų verslo konkurentas, arba jeigu Jums uždraustas prisijungimas prie Programėlės, arba Jūsų Paskyra anksčiau buvo uždaryta dėl bet kokių priežasčių, arba jei jums neleidžiama naudotis H2AUTO Paslaugomis dėl bet kokių priežasčių. 
  2. Jūs esate atsakingas už saugumo užtikrinimą naudojantis Programėle. Naudodamiesi programėle įsipareigojate neperduoti ir (ar) neįvesti duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų ar bet kokių kitų kodų, failų, ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Programėlės funkcijas. 
  3. Programėlė gali būti pakeista, atnaujinta, gali sutrikti ar būti sustabdyta jos veikla bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo ir be Mūsų atsakomybės. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų dėl to patirtą žalą ar kitokius dėl to kilusius neigiamus padarinius. 
  4. Jei ketinate naudotis Programėle verslo tikslais, Jūs privalote turėti teisę veikti bei naudotis H2AUTO Paslaugomis ir atlikti mokėjimus atitinkamo verslo vardu, taip pat prisiimate šias Sąlygas atitinkamo verslo vardu. 
  5. Sukurdami Paskyrą Jūs sutinkate gauti Mūsų komunikaciją. Pavyzdžiui, galite sulaukti pasiūlymų, reklaminės informacijos, atsiliepimų ar kitokių žinučių. Taip pat Mes galime Jums siųsti naujienlaiškius. Jei reklaminės informacijos gauti nepageidausite, jos galėsite bet kada atsisakyti. 
 5. Naudotojo Paskyra 
  1. Siekdamas naudotis Įmonės teikiamomis H2AUTO Paslaugomis per Programėlę, Naudotojas visų pirma turi užsiregistruoti ir Programėlėje susikurti asmeninę Paskyrą. Tam, kad galėtumėte naudotis Programėlės funkcionalumu, Jūs turite susikurti Paskyrą ir įrašyti informaciją apie save, įskaitant asmens duomenis ir savo mokėjimo instrumento duomenis. Mes turime teisę išjungti arba apriboti Jūsų Paskyrą bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties arba be priežasties. 
  2. Naudotojas patvirtina, kad visi veiksmai atlikti naudojantis Naudotojo asmenine Paskyra laikytini kaip išreiškiantys jo tikrąją valią ir privalomi Naudotojui. 
  3. Užsiregistravus Programėlėje Jūs elektroniniu būdu sudarote sutartį pagal šių Sąlygų nuostatas su Įmone bei pripažįstate ir patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su šiomis Sąlygomis, jas perskaitėte, supratote kiekvienos jos nuostatos turinį bei pasekmes ir neįkalbėtas ir (ar) kitaip nepaveiktas su jomis sutinkate. 
  4. Naudotojas įsipareigojimai, susiję su Paskyra: 
   1. pateikti tik teisingą, išsamią ir tikslią informaciją apie save. Draudžiama registruoti Paskyrą, apsimetant kuo nors kitu, sukurti Paskyrą kitam asmeniui ar naudotis kito asmens Paskyra, nurodyti ne savo elektroninio pašto adresą, ar sukurti vieną paskyrą keliems naudotojams. Šiuos duomenis naudosime Įmonės Privatumo politikoje aprašytais tikslais ir būdu. Detaliau apie tai, kaip Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome skaityti Mūsų Privatumo politikoje; 
   2. visada peržiūrėti ir nedelsiant atnaujinti bet kokią informaciją pateiktą savo Paskyroje, kad ši visada būtų aktuali, tiksli ir išsami; 
   3. būti atsakingas už prisijungimo prie Paskyros duomenų bei slaptažodžio, skirto prisijungti prie Naudotojo Paskyros, saugumą ir konfidencialumą. Naudotojas įsipareigoja prisijungimo prie Paskyros duomenis laikyti paslaptyje ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Naudotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie Paskyros duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai. Jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys Naudotojas turi pakeisti prisijungimo prie Naudotojo Paskyros duomenis; 
   4. nedelsiant informuoti Įmonę apie bet kokį neleistiną ar neteisėtą Naudotojo Paskyros naudojimą. 
 6. Įmonės teisės ir pareigos
  1. Įmonė deda visas pastangas užtikrinti tinkamą Programėlės veikimą, taip pat siekia, kad Programėlė bei visos jos funkcijos veiktų nepertraukiamai ir be sutrikimų. 
  2. Bendrovė pasilieka teisę bet kada nepranešusi Naudotojui keisti Programėlę, jos funkcijas, teikiamas paslaugas, Programėlės pavadinimą ir (ar) bet kokį Programėlės turinį ar jo dalį. Besinaudodami Programėle suprantate ir sutinkate, kad Įmonė nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui. 
  3. Įmonė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Programėlės veiklą. 
  4. Įmonė pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Naudotojo priėjimą prie Programėlės ar dalies Programėlės ir joje teikiamų H2AUTO Paslaugų, tai atvejais, kai: 
   1. tai yra privaloma Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais arba vykdant kompetentingos valdžios institucijos reikalavimus; 
   2. tai yra privaloma, siekiant apginti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus; 
   3. tai yra reikalinga, nes Naudotojas naudodamasis paslaugomis sukėlė ir (ar) gali sukelti grėsmę kitų Svetainės funkcionavimui ir (ar) kitų Programėlės Naudotojų ir (ar) jų duomenų saugumui; 
   4. tai yra reikalinga, nes Įmonė nori ir (ar) turi atlikti techninės priežiūros, Programėlės atnaujinimo darbus. 
   5. Naudotojas naudodamasis Programėle daro žalą Programėlei ir (ar) Svetainės ir (ar) Įmonės reputacijai. 
 7. Naudotojo teisės ir pareigos 
  1. Naudotojas, besinaudojantis Programėle privalo laikytis ir nepažeisti šiose Sąlygose nustatytų bei galiojančių teisės aktų reikalavimų ir įsipareigojimų, ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą bei kitų taikytinų teisės aktų. 
  2. Prieš pradedant naudotis bei naudojantis Programėle, Naudotojas turi būti išsamiai susipažinęs su šiomis Sąlygomis, jas perskaitęs bei supratęs kiekvienos Sąlygose esančios nuostatos turinį bei pasekmes. Naudotojui susikūrus paskyrą laikoma, kad Naudotojas elektroniniu būdu sudarėte sutartį su Įmone dėl naudojimosi Programėle pagal šiose Sąlygose pateiktas nuostatas. 
 8. Teisės į Programėlę ir autorių teisių apsauga 
  1. Įmonė yra Programėles savininkė. Programėlėje gali būti naudojami Įmonei priklausantys prekės ženklai. Prekių ženklai yra saugojami pagal prekių ženklų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Prekės ženklus draudžiama naudoti be Įmonės išankstinio leidimo. Mums nuosavybės teise taip pat priklauso prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ir kitos intelektinės ir nuosavybės teisės, susijusios su Programėle pasauliniu mastu, saugomos autorinių teisių, prekių ženklų, patentų įstatymų ir visų kitų taikomų intelektinės nuosavybės teisių. 
  2. Įmonei priklauso išimtinės intelektinės nuosavybės teisės į Programėlę, įskaitant, bet neapsiribojant, Programėlės dizainą ir joje pateikiamą informaciją, vizualines sąsajas, interaktyvias nuorodas, grafiką, dizainą, kompiliacijas, programinį kodą, produktus, programinę įrangą, ir visus kitus Programėlės elementus bei komponentus, išskyrus Jūsų asmens duomenis. 
  3. Jūs este atsakingas už su autorinėmis teisėmis susijusių reikalavimų įvykdymą. Bendrovė reikalavimų nesilaikymą laikys kaip intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą. 
  4. Programėlėje skelbiamą informaciją galima naudoti tik asmeniniams ir nekomerciniams tikslams. Naudotojai, prieš atkurdami bet kokią Programėlėje skelbiamą informaciją, logotipus, nuotraukas ar kitus duomenis privalo gauti išankstinį raštišką Įmonės sutikimą. 
  5. Jūs negalite keisti, atgaminti, platinti, kurti išvestinių darbų ar perdirbinių, viešai pristatyti ar bet kokiu kitu būdu eksploatuoti bet kokių Programėlės elementų ar jų dalies. Bet koks Naudotojų atliekamas Programėlės turinio, dizaino, prekių ar paslaugų ženklų, pavadinimų, logotipų, duomenų bazės, Programėlėje talpinamos informacijos ir pan. apdorojimas, ištraukimas, rinkimas, vertimas, kopijavimas, perkėlimas į kitą laikmeną, platinimas, ir (ar) kitoks naudojimas be išankstinio raštiško Įmonės sutikimo ir (ar) nesilaikant Sąlygų, yra intelektinės nuosavybės teisių ir kitų teisių pažeidimas. 
  6. Naudotojai negali jokiu būdu keisti, atkurti, kopijuoti, pakartotinai publikuoti, įkelti, pateikti, persiųsti, parduoti, kurti išvestinius darbus, bet kokiu būdu panaudoti ar platinti Programėlę ir (ar) jos turinį (įskaitant Programėlėje pateikimas taisykles ir politikas), įskaitant tekstą, aprašymus, nuotraukas, kodus, grafiką, kodą ir (ar) programinę įrangą, ar bet kokį kitą turinį. Šis draudimas nėra taikomas, kai Įmonė yra davusi išankstinį raštišką sutikimą ir (ar) leidimą tokiems veiksmams atlikti. 
  7. Programėlėje skelbiama informacija yra saugoma pagal intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, nebent prie konkrečios informacijos būtų nurodyta kitaip. 
 9. Mokėjimai ir atsiskaitymas 
  1. Programėlės funkcionalumas apima mokėjimą už H2AUTO Paslaugas jas užsakant, apmokant ir gaunant iškart, ir (ar) gali apimti automatinius periodinius mokėjimus, ir (ar) automatinius balanso (papildymo) mokėjimus, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą Paslaugų lygį ir Jūsų parinktis. Paslaugų lygį, mokėjimo tipą ir mokėjimo būdą pasirenkate pats, kai registruojate Paskyrą Programėlėje. Programėlės parinktyse galite juos pakeisti. 
  2. Jūs patvirtinate, kad turite teisę naudoti mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę ar kitą priemonę), kurią esate užregistravę Programėlėje, ir kad tokioje mokėjimo priemonėje yra pakankamai lėšų, kad apmokėti H2AUTO Paslaugas. Programėlėje užregistruota mokėjimo priemonė turi leisti automatinius mokėjimus iš su ja susietos mokėjimo sąskaitos. 
  3. Mokėjimai už H2AUTO Paslaugas bus automatiškai nurašomi nuo Programėlėje įregistruotos mokėjimo priemonės, arba bus nuskaitomi nuo turimo likučio Programėlėje (jei taikoma). Nepavykus automatiškai nuskaityti iš susietos mokėjimo priemonės, dėl nepakankamų lėšų turime teisę imti 5 EUR (penkių eurų) administravimo mokestį ir suspenduoti (pakartotiniais atvejais – atšaukti) Jūsų Paskyrą. 
  4. Periodinio mokėjimo paskutinę dieną, taip pat kitais atvejais (pvz., pasirinkto paslaugų laikotarpio pabaigoje arba kai Jūsų Programėlės balansas sumažėja mažiau numatytos sumos), kito laikotarpio arba balanso papildymo mokėjimai bus automatiškai nurašomi nuo Programėlėje įrašytos mokėjimo priemonės, nebent nuspręsite neatnaujinti nuolaidų plano arba atšaukti naudojimąsi Programėle ir (ar) H2AUTO Paslaugomis. 
  5. Mokėjimai už H2AUTO Paslaugas yra apskaičiuojami pagal Programėlėje pateiktą kainoraštį ir kainoraštį, paskelbtą H2AUTO Paslaugų teikimo vietose. Jums sutikus su automatiniais periodiniais  mokėjimais ir juos sumokėjus, apmokėtu laikotarpiu Jums bus taikoma Programėlėje nurodyta H2AUTO Paslaugų kainos nuolaida. Pasibaigus apmokėtam periodui arba nepavykus automatiniam periodiniam  mokėjimui bus taikomos standartinės kainos. Mes galime bet kada pakeisti kainas vienašališkai, pranešdami apie pakeitimus Programėlėje arba H2AUTO Paslaugų teikimo vietose. 
  6. Užsakius ir iškart apmokėjus H2AUTO Paslaugas ar periodinį mokestį (numatytoji parinktis), arba pasibaigus sutartam laikotarpiui (kalendoriniam mėnesiui, jei nepasirinktas kitas laikotarpis), Programėlėje sugeneruosime ir pateiksime jums kvitą. Jei programėlėje registravotės kaip juridinis asmuo, einamojo mėnesio pabaigoje programėlė sugeneruos sąskaitą faktūrą už visus to mėnesio kvitus. Jei Programėlėje registravotės kaip fizinis asmuo, sąskaitos faktūros jums nebus generuojamos, nebent nustatymuose pažymėsite, kad norite gauti mėnesinę sąskaitą faktūrą. Svetainėje atliktiems mokėjimams sąskaitos faktūros gali būti išrašomos tik pareikalavus el. paštu info@h2auto.lt ar bendruoju telefonu +370 677 00222 ne vėliau nei per penkias dienas po mokėjimo.  Gavę sąskaitą faktūrą, turite nedelsiant patikrinti, ar joje pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Bet kurios pretenzijos, susijusios su sąskaitoje faktūroje pateikta informacija, gautos vėliau, nebus priimamos. 
  7. Mes siekiame, kad būtumėte visiškai patenkintas H2AUTO Paslaugomis. Jei kyla problemų dėl H2AUTO Paslaugų, pirmiausia siektumėme pašalinti problemą pagal Jūsų poreikius. Jei negalėjote naudotis H2AUTO Paslaugomis, kaip tikėtasi, arba jei kilo kokių nors kitų problemų, nedelsdami susisiekite su mumis H2AUTO Paslaugų vietose nurodytais telefono numeriais ar šių Sąlygų 1.2 p. nurodytais kontaktiniais adresais. Tais atvejais, kai patvirtiname, kad Jūsų Programėlės balansas arba su Programėle susieta mokėjimo priemonė buvo apmokestinti, tačiau negalėjote tinkamai naudotis H2AUTO Paslaugomis, galime pasiūlyti lėšų grąžinimą, tačiau grąžinti lėšų negalėsime praėjus 48 valandos po to, kai buvo atliktas mokėjimas. 
  8. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti naudojimąsi Programėle, H2AUTO Paslaugomis ir uždaryti Programėlės Paskyrą. Programėlėje bet kuriuo metu galite atšaukti automatinį balanso papildymą. 
  9. Visos grąžintinos lėšos grąžinamos į tą pačią mokėjimo priemonę, iš kurios buvo sumokėtas pradinis mokėjimas. Mokėjimai, atlikti naudojant išankstinio mokėjimo korteles ar dovanų korteles, negrąžinami. Jei Jūsų Paskyra suspenduota ar uždaryta dėl šių Sąlygų pažeidimo, jokie likučiai ar mokėjimai nebus grąžinami. 
 10. Jūsų Programėlės informacija 
  1. Jūsų asmens duomenys, Jūsų mokėjimo ir kontaktinė informacija, taip pat bet kokia kita informacija, kuri įrašoma Programėlėje, tame tarpe – mokėjimo priemonių informacija, mokėjimų informacija, komunikacija su Mumis, komentarai ir reitingai, taip pat kita informacija, kurią Jūs pateikiate/pateikėte savo Programėlės Paskyroje laikoma „Jūsų Programėlės informacija“. Už Jūsų Programėlės informaciją esate atsakingas tik Jūs. Jūs prisiimate visą atsakomybę, susijusią su Jūsų Programėlės informacija, įskaitant jos teisingumą, atitikimą tikrovei, tikslumą ar jos atskleidimą. 
  2. Jūs patvirtinate, kad turite teisę arba reikalingus leidimus naudotis Jūsų Programėlės informacija. 
  3. Jūs suprantate, kad Jums gali kilti teisinė atsakomybė, jeigu Jūsų Programėlės informacijoje yra pateikiama melaginga informacija, klaidinanti ar šmeižianti informacija, informacija pažeidžianti bet kokias trečiųjų šalių teises, įskaitant teisę į privatumą, ar bet kurias kitas teises, informacija, kuri yra neteisėta, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisėtas mokėjimo priemones ir kita informacija, kuri pažeidžia bet kokius teisės aktus. 
  4. Įmonė, tvarko  Naudotojų asmens duomenis vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiomis Sąlygomis bei Įmonės Privatumo politika. 
  5. Įmonė tvarko Jūsų Programėlės informaciją H2AUTO Paslaugų teikimui ir kitiems tikslams, nurodytiems Įmonės Privatumo politikoje. 
  6. Kadangi Įmonė siekia užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą, itin svarbu, kad Jūs itin atidžiai susipažintumėte su Sąlygomis ir Įmonės Privatumo politika bei būtumėte įsitikinęs, kad visos Sąlygų bei Privatumo politikos nuostatos Jums yra suprantamos ir priimtinos. 
 11. Apribojimai 
  1. Mes neįsipareigojame Jūsų priversti laikytis šių Sąlygų. Skatiname Jus Mus informuoti apie galimus šių Sąlygų pažeidimus, padarytus kitų Programėlės vartotojų, tačiau tokių pažeidimų atvejais Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra imtis atitinkamų priemonių. 
  2. Naudojantis Programėle, Jūs sutinkate nevykdyti, neskatinti bei nepadėti kitiems asmenims vykdyti toliau nurodytų veiksmų: 
   1. naudotis Programėle bet kokiai neteisėtai, nusikalstamai, sukčiavimo ar kitai panašaus pobūdžio veiklai; 
   2. perduoti ar bandyti perduoti bet kokio kenksmingo pobūdžio programinės įrangos (pvz., virusų, programinių kodų, failų, programų) Įmonei ar Programėlei dėl kurių galėtų sutrikti Programėlės funkcijos ir (ar) dėl kurių neteisėtai būtų prieinama prie Programėlės ar jos Naudotojų duomenų; 
   3. nenaudoti jokio Programėlėje pateikiamo turinio ar informacijos jokiais neteisėtais tikslais; 
   4. nekeisti, nekopijuoti, neplatinti ar kitaip naudoti Programėlėje esančių prekės ženklų ar kitų duomenų, kurių savininkė yra Įmonė; 
   5. pažeisti bendražmogiškas etines ir moralines normas, gerus papročius, sąžiningo elgesio normas, pavyzdžiui, pateikiant melagingą ar netikrą informaciją, naudojant neteisėtas mokėjimo priemones; 
   6. pažeisti trečiųjų šalių teisę, įskaitant konfidencialumo, asmens duomenų ar kitas išimtines teises; 
   7. manipuliuoti Programėlės, Įmonės vardais, paslaugomis ar produktais; 
   8. pažeisti galiojančius teisės aktus. 
   9. Jūs taip pat sutinkate pats nesiekti, taip pat neskatinti kitų asmenų ir nepadėti jiems: 
    1. pažeisti šias Sąlygas; 
    2. pakeisti, pritaikyti, savintis, atgaminti, platinti, versti, kurti perdirbinius ar išvestinius kūrinius, juos viešai platinti, publikuoti, parduoti, jais prekiauti ar bet kokiu kitu būdu eksploatuoti Programėlę; 
    3. naudoti bet kokį robotą, automatinę programą ar algoritmą, procesą ar įrankį, siekiant prisijungti ar naudoti Programėlę; 
    4. pakeisti bet kokią Programėlės konstrukciją, funkcionalumą ar jų dalį; 
    5. pašalinti ar pakeisti bet kokį išimtinių teisių nuorodą, prekės ženklą ar kitą nuosavybės teisę žymintį ženklą ar pranešimą, kuris matomas bet kurioje Programėlės dalyje; 
    6. įrašyti, atgaminti ar rinkti informaciją apie kitus Programėlės naudotojus; 
    7. imtis bet kokių veiksmų, kurie Mūsų vertinimu, gali netinkamai ar neproporcingai daug apkrauti Įmonės technologinę infrastruktūrą ar kitaip apsunkinti naudojimąsi Programėle; 
    8. bandyti neteisėtai prisijungti prie Programėlės, naudotojų Paskyrų, kompiuterinių sistemų ar tinklų, neteisėtai braunantis į sistemą, spėliojant slaptažodžius ar kitomis priemonėmis; 
    9. naudoti bet kokį prietaisą ar programinę įrangą, kuri trukdo Programėlės veiklai, ar kitaip gali paveikti tinkamą jos veikimą; 
    10. pašalinti, apeiti, atjungti, pažeisti ar kitaip kištis į Programėlės informacinio saugumo sprendimus ar priemones, kurios apsaugo ar užkerta kelią Programėlės neautorizuotą naudojimą, kopijavimą, ar nustato Programėlės naudojimo apribojimus.
   10. Jūs taip pat sutinkate savo veiksmais nepažeisti  teisės aktų reikalavimų ir nevykdyti anksčiau nurodytų veiksmų net jei tai leidžia taikomi teisės aktai be išankstinio rašytinio pranešimo Mums, kurį turite pateikti prieš 30 dienų kartu su bet kokia informacija, kurios galime pagrįstai prašyti Mums pateikti, kad galėtume imtis tinkamų priemonių ar spręsti situaciją Mūsų nuožiūra. 
 12. Sutikimas su Sąlygomis 
  1. Atidarydami, prisijungdami, naršydami ir (ar) bet kaip naudodami Programėlę, kiekvieną kartą sutinkate ir patvirtinate, kad perskaitėte ir susipažinote su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. 
 13. Asmens duomenų apsauga 
  1. Įmonė tvarko Naudotojų asmens duomenis Įmonės Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir pagrindais. Taip pat, Programėlėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Su Įmonės privatumo politika bei naudojamais slapukais galite susipažinti čia. 
 14. Atsakomybė
  1. Programėlės naudotojas prisiima visą atsakomybę už naudojimąsi Programėle. Įmonė, nėra atsakinga už jokią žalą, kurią Programėlės naudotojas gali patirti dėl naudojimosi Programėle. Įmonė neprisiima atsakomybės dėl neteisingai atliktų Programėlės naudotojo veiksmų, naudojamos įrangos, kurios pagalba Naudotojas naudojasi Programėle veikimo, ryšio sutrikimų ar kitų kliūčių bei dėl interneto ryšio, mobilaus ryšio tiekėjų, kaltės Naudotojui nesuteiktų ar laiku nesuteiktų paslaugų, dėl kurių Naudotojas tinkamai negalėjo naudotis Programėle. 
  2. Įmonė neprisiima atsakomybės už techninius, saugumo ar kitus Naudotojo programinės ar kompiuterinės technikos sutrikimus, kuriuos galėjo nulemti naudojimasis Svetaine. 
  3. Mes jokiomis aplinkybėmis neatsakome už nenugalimų jėgų (force majeure) ar panašių aplinkybių pasekmes, kurių negalima protingai paveikti ar numatyti. 
  4. Jūs sutinkate kompensuoti Įmonei, apsaugoti Įmonę nuo ir nereikšti Įmonei jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl pretenzijų ar reikalavimų, pareikštų Jums trečiųjų šalių ir (ar) kylančių ar susijusių su: 
   1. Jūsų prisijungimu prie ar naudojimusi Programėle; 
   2. šių Sąlygų pažeidimu; 
   3. bet kokių paslaugų, Jūsų įsigytų ar gautų Programėlės pagalba (išskyrus H2AUTO Paslaugas); ar 
   4. Jūsų ar trečiosios šalies teisių ar teisės aktų pažeidimų, padarytų, naudojantis Jūsų Paskyra.  
   5. Sąlygų 14.4 p. nurodytais atvejais Jūs įsipareigojate asmeniškai prisiimti su tuo susijusias išlaidas, įskaitant teismines ir teisinių paslaugų (pvz., Įmonės pasitelkiamų atstovų (pvz., advokatų)) išlaidas, žalos atlyginimo sumas ir kt. 
   6. Mes pasiliekame teisę Jūsų sąskaita imtis visų teisinės gynybos ir kontrolės priemonių bet kuriuo atveju, kai Jūs turite ginti mus ir tokiu atveju sutinkate bendradarbiauti su mumis ginantis nuo tokių reikalavimų. 
   7. Įmonės atsakomybės ribojimai (apribojimai galioja taikomos teisės ir įstatymų ribose): 
    1. Programėlė jums yra prieinama ir pateikiama “tokia kokia yra”, “su visomis klaidomis” ir “tik tuomet kai prieinama”. Jūs naudojatės Programėle savo nuožiūra ir rizika. Mes negarantuojame ir neužtikriname Programėlės kokybės, tikslumo ar patikimumo, saugumo ir informacinės saugos, ar jos funkcionalumo. Atitinkamai, Mes neatsakome prieš Jus už bet kokią žalą ar nuostolius, kurie gali kilti dėl to. 
    2. Mes primygtinai nesuteikiame jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų, įskaitant garantijų dėl produktų ir paslaugų, susijusių su Programėle ar prieinamų per Programėlę. 
    3. Jūsų vienintelė ir išskirtinė teisė ir gynyba dėl nepateisintų lūkesčių, susijusių su Programėle, paslaugomis teikiamomis Programėlėje ir kitų žalų, bus Jūsų teisė nesinaudoti Programėle bei teisė uždaryti (ištrinti) savo Paskyrą Programėlėje. 
    4. Mūsų maksimali suminė atsakomybė dėl Jūsų patirtos žalos ar bet kokių nuostolių susijusių su Programėle neviršys 100 EUR (vienas šimtas eurų). Mes visais atvejais neatsakome už netiesioginius, baudžiamuosius ar atsitiktinius nuostolius, negautas pajamas, verslo sustabdymą, emocinę žalą, žalą sveikatai, arba bet kokio pobūdžio duomenų ir informacijos praradimą. 
 15. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas 
  1. Šioms Sąlygoms kaip ir bet kokiems ginčams, nesutarimams, pretenzijoms spręsti bei ieškiniams tarp Jūsų ir Mūsų yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
  2. Naudotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Programėlės ar jos funkcionalumo bei Programėlėje teikiamų H2AUTO paslaugų pirmiausia privalo raštu pateikti Bendrovei. Prašymus ir (ar) skundus prašome siųsti Įmonei šių Sąlygų 1.3 p. nurodytais kontaktiniais adresais. Prašyme ir (ar) skunde nurodykite savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, taip pat, jei įmanoma, nurodykite netinkamą Programėlės veikimą, klaidą, trukdžius ir (arba) panašiai ir nurodyti datą (laiką) bei trukmę. 
  3. Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas bus sprendžiamas teismine tvarka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 16. Pasibaigimas/Nutraukimas 
  1. Galite nutraukti naudojimąsi Programėle bet kuriuo metu uždarydami (ištrindami) savo Paskyrą, nustodami naudotis Programėle arba apie tai pranešdami Mums. 
  2. Mes galime uždaryti Jūsų Paskyrą, apriboti Jūsų galimybę naudotis tam tikromis Programėlės dalimis ir (ar) uždrausti Jums prisijungti prie Programėlės ir joje teikiamų H2AUTO Paslaugų šių Sąlygų 6.4 p. nurodytais atvejais. 
  3. Bet kokio nutraukimo atveju, nesvarbu, inicijuoto Mūsų, ar Jūsų, šios Sąlygos išlieka galioti pilna apimtimi visiems veiksmams Programėlėje iki nutraukimo. 
 17. Kitos nuostatos 
  1. Šios Sąlygos gali būti bet kuriuo metu ir be atskiro pranešimo ar atsakomybės pakeistos ar atnaujintos Įmonės nuožiūra. Mes taip pat turime teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu su ar be jokios priežasties ir be atskiro pranešimo ar atsakomybės keisti, atnaujinti ar nutraukti Programėlės veikimą. 
  2. Prašome reguliariai arba gavus su tuo susijusį pranešimą įsitikinti, kad esate susipažinę ar reikalui esant susipažinti su aktualia Sąlygų versija. Apie esminius Sąlygų pakeitimus ar atnaujinimą Mes Jus galime informuoti išsiųsdami pranešimą Programėlėje ar Jūsų nurodytu el. paštu. Jūs negalite įsidiegti ir toliau naudoti Programėlės nesutikdami su Sąlygų pakeitimais. 
  3. Prašymą/skundą dėl iš įmonės įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniausg.25,01402Vilnius,el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel.852626751,faks.(85)2791466,interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose)–ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS)